当前位置:首页 > 金刚经原文

金刚经全文拼音

作者:姚冬秀 时间:2018-11-20 20:19:51 阅读次数:

金刚经金刚经全文金刚经唱诵

金刚经全文拼音

fa huì yīn yóu fēn dì yī

法会因由分第一

 

rú shì wo wén,yī shí fó zài shě wèi guó,qí shù ji gū dú yuán

如是我闻,一时佛在舍卫国,祇树给孤独园,

 

yu dà bi qiū zhòng qiān èr bai wu shí rén jù

与大比丘众千二百五十人俱

 

ěr shí shì zūn,shí shí,zhuo yī chí bō,rù shě wèi dài chéng,qi shí,

尔时世尊,食时,着衣持钵,入舍卫大城,乞食,

 

yú qí chéng zhōng,cì dì qi yi,hái zhì běn chu,

于其城中,次第乞已,还至本处,

 

fàn shí qì,shōu yī bō,xi zú yi,fū zuò ér zuò ,

饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐,

 

shàn xiàn qi qing fēn dì èr

善现启请分第二

 

shí zháng lao xū pú tí,zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qi,

时长老须菩提,在大众中,即从座起,

 

piān tan yòu jiān,yòu xī zhuo dì,hézhang gōngjìng,

偏袒右肩,右膝着地,合掌恭敬,

 

ér bái fó yán,xī you shì zūn,rú lái shàn hù niàn zhū pú sà,

而白佛言,希有世尊,如来善护念诸菩萨,

 

shàn fù zhu2 zhū pú sà,shì zūn,shàn nán zi,shàn nu rén,

善付嘱诸菩萨,世尊,善男子,善女人,

 

fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn,

发阿耨多罗三藐三菩提心,

 

yún hé yīng zhù,yún hé xiáng fú qí xīn,fó yán,shàn zāi!shàn zāi,xū pú tí,

云何应住,云何降伏其心,佛言,善哉善哉,须菩提,

 

rú ru suo shuō,rú lái shàn hù niàn zhū pú sà,shàn fù zhu zhū pú sà,

如汝所说,如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨,

 

ru jīn dì tīng,dāng wéi ru shuō,shàn nán zi,shàn nu rén,

汝今谛听,当为汝说,善男子,善女人,

 

fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn,yīng rú shì zhù,rú shì xiáng fú qí xīn,

发阿耨多罗三藐三菩提心,应如是住,如是降伏其心,’

 

‘wéi rán,shì zūn,yuàn yao yù wén,

唯然,世尊,愿乐欲闻,

 

本文链接:金刚经全文拼音

上一篇:诵金刚经如何回向

下一篇:金刚经全文译文

最新推荐

点击阅读

经藏网